• Przedszkole Niepubliczne "Kubusia Puchatka"
 • 32 2182116
 • ul. Hetma艅ska 1, 43-100 Tychy
 • Program Wychowawczy

  Program wychowawczy Krainy Puchatka w Tychach

  W艣r贸d wszystkich poj臋膰 pedagogicznych wychowanie jest jednym z najtrudniejszych do zdefiniowania. Najog贸lniej powiedzie膰 mo偶na ,偶e jest to 艣wiadomy i celowy proces zmierzaj膮cy do osi膮gni臋cia wzgl臋dnie trwa艂ych zmian w rozwoju umys艂owym, spo艂ecznym , kulturowym, duchowym jednostki ludzkiej.

  Program wychowawczy opracowany zosta艂 w celu realizacji podstawowych warto艣ci w procesie wychowania dzieci. Jego g艂贸wnym celem jest integracja rodzic贸w i nauczycieli w osi膮ganiu cel贸w wychowawczych oraz ujednolicenie oddzia艂ywa艅 w tym zakresie. Istot膮 dzia艂a艅 wychowawczych przedszkola jest wypracowanie i wdro偶enie jednolitych norm post臋powania w obr臋bie warto艣ci stanowi膮cych podstaw臋 programu wychowawczego.

  Program wychowawczy ma za zadanie okre艣li膰 jakimi zasadami kierujemy si臋 w stosunku do naszych wychowank贸w i ich rodzic贸w, jakie normy zachowania i post臋powania s膮 dla nas po偶膮dane i jakie cele chcemy zrealizowa膰 aby dziecko w jak najpe艂niejszy spos贸b potrafi艂o harmonijnie funkcjonowa膰 w 艣rodowisku przestrzegaj膮c obowi膮zuj膮cych norm.

  CEL G艁脫WNY:

  Celem nadrz臋dnym Programu Wychowawczego jest stwarzanie warunk贸w do pe艂nego rozwoju osobowego ka偶dego z naszych wychowank贸w, zgodnego z ich wrodzonym potencja艂em i mo偶liwo艣ciami w relacjach ze 艣rodowiskiem spo艂eczno – kulturowym oraz przyrodniczym. Celem dzia艂a艅 nauczyciela powinno by膰 po艣redniczenie i w przekazywaniu i nadawaniu konkretnych tre艣ci warto艣ciom uniwersalnym w toku wsp贸lnego dzia艂ania a przez to powodowania wewn臋trznego rozwoju dziecka. Wychowawca powinien by膰 nastawiony na ws艂uchiwanie si臋 w dziecko i akceptowanie go takim jakim ono jest. G艂贸wnymi za艂o偶eniami programu s膮 zatem: wspieranie rozwoju dziecka poprzez podejmowanie dzia艂a艅 przyczyniaj膮cych si臋 do aktywnego nabywania do艣wiadcze艅, przyzwolenie dziecku na rozw贸j zgodnie z jego indywidualnym tempem rozwoju, upodobaniami i zakresem potrzeb, wyzwalanie w dziecku tw贸rczej postawy zdolnej do postrzegania, interpretowania i przekszta艂cania rzeczywisto艣ci.

  CELE SZCZEG脫艁OWE :

  路 kszta艂towanie podstawowych powinno艣ci moralnych (m.in. 偶yczliwo艣ci, tolerancji, uczciwo艣ci, sprawiedliwo艣ci, odpowiedzialno艣ci),

  路 u艣wiadomienie dzieciom swoich praw i obowi膮zk贸w,

  路 tworzenie wi臋zi uczuciowej z rodzin膮 i 艣rodowiskiem, w kt贸rym dziecko

  路 wzrasta, dostrzega i rozumie potrzeby innych, akceptuje ich odr臋bno艣膰

  . rozwijanie umiej臋tno艣ci polubownego rozwi膮zywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu,

  路 kszta艂towanie poczucia w艂asnej warto艣ci, wiary we w艂asne si艂y, mo偶liwo艣ci i umiej臋tno艣ci,

  路 rozwijanie umiej臋tno艣ci rozr贸偶niania dobra od z艂a,

  路 nazywanie, wyra偶anie i kontrolowanie swoich emocji,

  路 dostrzeganie w艂asnej indywidualno艣ci i akceptowanie indywidualno艣ci innych

  路 rozpoznawanie w艂asnych emocji i motywacji

  路 u艣wiadomienie z艂o偶ono艣ci otaczaj膮cego 艣wiata i czyhaj膮cych zagro偶e艅,

  路 u艣wiadomienie przynale偶no艣ci narodowej,

  路 poznanie i kultywowanie tradycji rodzinnych, lokalnych, regionalnych i narodowych.

  PRZEWIDYWANE KRYTERIA SUKCESU

  路 Rozumie i przestrzega zasady zgodnego wsp贸艂偶ycia w grupie.

  路 Potrafi kulturalnie zwraca膰 si臋 do innych, u偶ywa zwrot贸w grzeczno艣ciowych.

  路 Ma poczucie w艂asnej warto艣ci, wiary we w艂asne si艂y, mo偶liwo艣ci i umiej臋tno艣ci.

  路 Potrafi nazywa膰, wyra偶a膰 i kontrolowa膰 swoje emocje.

  路 Szanuje wolno艣膰 innych, cudze zdanie.

  路 Wyra偶a swoje uczucia, potrzeby i oczekiwania, a tak偶e dostrzega je u innych.

  路 Rozumie znaczenie dialogu w rozwi膮zywaniu spor贸w, potrafi argumentowa膰 swoje racje, oceny i odczucia.

  路 Przestrzega kontraktu grupy.

  路 Zna i kultywuje tradycje rodzinne, lokalne, regionalne i narodowe.

  路 Ma 艣wiadomo艣膰 przynale偶no艣ci narodowej: rozpoznaje god艂o i barwy narodowe, rozumie poj臋cie ojczyzna.

  路 Rozumie konieczno艣膰 przestrzegania zasad zgodnego wsp贸艂偶ycia ze 艣wiatem przyrody, przejawia postawy proekologiczne.

  路 Rozumie potrzeb臋 stosowania profilaktyki prozdrowotnej.

  路 Zauwa偶a sytuacje zagra偶aj膮ce bezpiecze艅stwu w艂asnemu i innych, potrafi unika膰 zagro偶e艅.

  路 Umie funkcjonowa膰 w 艣rodowisku zgodnie z przyj臋tym powszechnie kanonem norm spo艂ecznych.

  路 Zna swoje prawa i obowi膮zki.

  路 Szanuje warto艣ci: prawd臋, dobro膰, pi臋kno, sprawiedliwo艣膰, uczciwo艣膰, 偶yczliwo艣膰, szacunek, wyrozumia艂o艣膰.

  路 Rozumie swoje prawo do pomocy ze strony doros艂ych w trudnych sytuacjach.

  路 Ma poczucie obowi膮zkowo艣ci, odpowiedzialno艣ci i wytrwa艂o艣ci decyduj膮ce o doprowadzeniu do ko艅ca rozpocz臋tej pracy.

  路 Potrafi cieszy膰 si臋 z w艂asnych sukces贸w, docenia sukcesy innych, umie z godno艣ci膮 przyjmowa膰 pora偶ki.

  路 Interesuje si臋 otaczaj膮cym 艣wiatem, poszukuje odpowiedzi na nurtuj膮ce go pytania.

  G艁脫WNE GRUPY ZADANIOWE:

  1. B膮d藕 kulturalny.

  2. B膮d藕 kole偶e艅ski.

  3. Kontroluj swoje zachowanie.

  4. Dbaj o bezpiecze艅stwo.

  5. Dbaj o swoje zdrowie.

  6. Poznaj swoje tradycje rodzinne i narodowe.

  REALIZACJA

  – program realizowany we wszystkich grupach wiekowych

  – realizowane tre艣ci dostosowane do wieku dziecka oraz zgodne z zadaniami do realizacji podstawy programowej

  – realizacja w zgodzie z dokumentacj膮 przedszkola: zapisy w miesi臋cznych planach pracy, dzienniku, protoko艂ach narad oraz arkuszach obserwacji