• Przedszkole Niepubliczne "Kubusia Puchatka"
 • 32 2182116
 • ul. Hetmańska 1, 43-100 Tychy
 • Kształcenie Muzyczno – Ruchowe

  „Przeżywanie, odkrywanie, doświadczanie muzyki w ruchu – takie były cele szwajcarskiego profesora muzyki Emile’a Jaques-Dalcroze’a. Zgodnie z tą zasadą wielu pedagogów w Polsce i na świecie rozwinęło pedagogiczną metodę pracy, mającą na celu uwrażliwienie zmysłów, zróżnicowanie motorycznego i emocjonalnego zachowania się w ruchu. Dziedzictwo Dalcroze’a wykorzystuje się w rozwoju osobowości dzieci. W naszym zglobalizowanym świecie potrzebna jest doza kreatywności, elastyczności, wrażliwości, świadomości i odpowiedzialności.
  Kształcenie muzyczno-ruchowe, czyli rytmika jest metodą skuteczną, ponieważ formy ekspresji realizowane są podczas działań zespołowych, gdzie „tworzywem” artystycznym jest samo dziecko, dla którego więzi społeczne zacieśniają się podczas wspólnego działania.
  Pierwszoplanowym celem tego programu jest rozwijanie twórczej aktywności przez muzykę, śpiew, taniec i ruch. Poszerzony program nauczania zachowuje cele kształcenia umiejętności dziecka określone w programie wychowania w przedszkolu Nr DKO-4013-1/92.
  Proponowane treści programowe realizowane będą dwa razy w tygodniu w poszczególnych grupach wiekowych: dzieci 3-letnich, 4-letnich, 5 – letnich i 6 – letnich.
  W poniższym programie będą stosowane elementy metod Emila Jaques-Dqalcroze‘a i Carla Orffa.
  Podstawą do realizacji planowanych założeń programowych są piosenki, tańce i utwory muzyczne.

  Główne założenia programowe NA ZAJĘCIACH RYTMIKI

  1. Umuzykalnienie, którego efektami są:
  1. umiejętność emocjonalnego przeżywania muzyki, na którą składają się takie czynności jak:
  • uwaga,
  • wyobraźnia,
  • pamięć,
  • wola,
  • ogólna wrażliwość emocjonalna,

  oraz czynniki specjalne:

  • słuch muzyczny,
  • poczucie rytmu.
  1. rozwijanie umiejętności praktycznych:
  • śpiew,
  • sprawność ruchowa,
  • taniec, improwizacja ruchowa,
  • umiejętność słuchania i tworzenia muzyki,
  • twórcza i odtwórcza gra na instrumentach perkusyjnych.
  1. kształcenie aktywnej i twórczej postawy.
  2. wzbogacenie przeżyć i wyobraźni.
  1. Rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka, którego celem jest przygotowanie do rozpoczęcia nauki w szkole poprzez:
  1. ćwiczenia i zabawy korelujące z innymi dziedzinami sztuki i nauki,
  2. ćwiczenia kształtujące umiejętność współdziałania w grupie,
  3. rozwijanie potrzeby pozytywnych postaw społecznych i moralnych,
  4. poszerzanie wiedzy o sobie, zachęcanie do twórczej postawy wobec świata i otwartego, koncepcyjnego myślenia.
  1. Rozwój sprawności fizycznej poprzez:
  1. wytworzenie nawyku prawidłowej postawy ciała,
  2. naukę prawidłowego oddychania i systematyczne ćwiczenie mięśni oddechowych,
  3. profilaktykę wad postawy przez ćwiczenia:
  • kształcące prawidłowy przebieg fizjologicznych krzywizn kręgosłupa,
  • kształcące główne partie mięśniowe,
  • zapewniające prawidłowe wysklepienie i stawianie stóp.
  1. kształcenie motoryki z uwzględnieniem:
  • koordynacji ruchowej,
  • skoczności,
  • szybkości,
  • siły, wytrzymałości,
  • zwinności, zręczności, gibkości.

  ZAŁOŻENIA ROCZNE DLA GRUPY DZIECI 3-letnich.

  1. WRZESIEŃ

  a) „Kwoka”

  • integracja grupy.

  b) „Ola i liście”

  • uwrażliwienie na nastrój w piosence,
  • improwizacja ruchowa.
  1. PAŹDZIERNIK

  a) „Piłka”

  • ćwiczenie zręczności,
  • uwrażliwienie na artykulację dźwięków.
  1. „Tu paluszek”
   • świadomość części ciała,
   • uwrażliwienie na wysokość dźwięków.
  1. LISTOPAD

  a) „Mój samochód”

  • orientacja w przestrzeni / przód i tył /,
  • uwrażliwienie na wysokość dźwięku.

  b) „Pan Listopad”

  • rozróżnianie barwy instrumentów perkusyjnych,
  • elementy pantomimy,
  • ćwiczenie szybkiej reakcji na sygnał słowny.
  1. „Pajacyk”
  • koordynacja ruchowa,
  • ćwiczenie skoczności.
  1. GRUDZIEŃ

  a) „Urwis węgielek”

  • elementy pantomimy,
  • orientacja w przestrzeni.

  b) „Mikołajowe sanie”

  • współdziałanie w parze,
  • budowa formalna utworu / zwrotka – refren /.

  c) „Przybierzeli do Betlejem”

  • wspólne kolędowanie.
  1. STYCZEŃ

  a) „Dalej dzieci w szeregu”

  • koordynacja ruchowo – słuchowa,
  • orientacja w przestrzeni.

  b) „Zimowa muzyka”

  • ilustracja ruchowa,
  • improwizacja ruchowa do muzyki.

  c) „Koci, koci łapci”

  • wyliczanka,
  • przygotowanie programu artystycznego na Dzień Babci,
  • uwrażliwienie na tempo.
  1. LUTY

  a) „Na saneczkach”

  • gestodźwięki – poznanie możliwości dźwiękowych własnego ciała,
  • współdziałanie w parze.
  1. „Tupu, tup po śniegu”
   • uwrażliwienie na dynamikę,
   • ilustracja ruchowa.
  1. MARZEC

  a) „Rękawiczki i czapki”

  • instrumentacja.

  b) „Zabawa w pociąg”

  • uwrażliwienie na dynamikę,
  • ćwiczenie szybkiej reakcji,
  • budowa formalna utworu ( piosenka trzyzwrotkowa ).
  1. KWIECIEŃ

  a) „Zajączki”

  • ćwiczenia gimnastyczne,
  • uwrażliwienie na barwę dźwięku.

  b) „Wiosenny bal”

  • taniec parami,
  • ćwiczenia szybkiej reakcji.

  c) „Tańcz ze mną siostrzyczko”

  • taniec parami po linii koła.
  1. MAJ
   1. „Z górki”
  • ilustracja ruchowa,
  • gra na instrumentach perkusyjnych.

  b) „Bukiet”

  • taniec z rekwizytami,
  • przygotowanie programu artystycznego na Dzień Matki.
  1. CZERWIEC

  a) „Wycieczka”

  • uświadomienie i odróżnianie osób: ty, ja, on.

  b) „Murzynek”

  • elementy pantomimy.

  c) „Wojtaszek”

  • uwrażliwienie na wysokość dźwięku,
  • ćwiczenie giętkości.

  REALIZACJA ZAŁOŻEŃ W KOLEJNYCH MIESIĄCACH.
  WRZESIEŃ

  1. „Kwoka” – piosenka włoska, słowa polskie A. Bernat.
   1. nauka piosenki,
   2. ćwiczenie inhibicyjno – incytacyjne z reakcją na głośny dźwięk,
   3. zabawa ruchowa w kole,
   4. zabawa: ”Kurczaki do domu!”
  1. „Ola i liście” – muz. M. Cukierówna, słowa L. Krzemieniecka
   1. nauka piosenki,
   2. zabawa: „Robimy bukiety” – reakcja na muzykę graną w wolnym tempie,
   3. improwizacja ruchowa na temat „Jesienny las”,
   4. zabawa: „Spacer po parku” – reakcja na szybką lub wolną muzykę.

  PAŹDZIERNIK

  1. „Piłka’ – muz. i słowa M. Cukierówna
   1. nauka piosenki,
   2. zabawy zręcznościowe z piłkami,
   3. ćwiczenie inhibicyjno – incytacyjne z reakcją na dwa rodzaje artykulacji: legato i staccato,
   4. zabawa: „Zamień się w piłkę”.
  1. „Paluszek” – melodia popularna.
   1. nauka piosenki,
   2. ilustracja ruchowa – ruchy wykonywane zgodnie z treścią piosenki,
   3. zabawa: „Części ciała”,
   4. zabawa: „Rosnę duży” – reakcja na wysokie i niskie dźwięki.

  LISTOPAD

  1. „Mój samochód” – muz. M. Cukierówna, słowa H. Bechlerowa
   1. nauka piosenki,
   2. jazda samochodem w przód i tył z reakcją na dźwięki wysokie i niskie,
   3. zabawa: „Slalom” – z zabawy odpada to dziecko, które ruszy przeszkodę,
   4. zabawa: „Ruch na ulicy” – reakcja na dźwięki ciche i głośne.
  1. „Pan Listopad”
   1. nauka piosenki,
   2. ilustracja ruchowa,
   3. gra na instrumentach perkusyjnych / grzechotka, tamburyn /,
   4. zabawa: „Burza” – reakcja na sygnał słowny.
  1. „Pajacyk” – muz. F. Leszczyńska, słowa H. Rostworowski
   1. nauka piosenki,
   2. ćwiczenie gimnastyczne: rozkrok – zeskok, podnoszenie ramion w bok i opuszczanie w dół,
   3. koordynacja ruchowa – połączenie w/w elementów,
   4. zabawa: „Zmęczony pajac” – rozluźnienie mięśni.

  GRUDZIEŃ

  1. „Urwis – węgielek” – muz. M. Stryja, słowa U. Kogut.
   1. nauka piosenki,
   2. zabawa: „Węgielek parzy” – ćwiczenie na szybką reakcję,
   3. ilustracja ruchowa,
   4. zabawa: „Sznur węgielków” – na sygnał muzyczny ostatnie dziecko z rzędu odczepia się i przykuca.
  1. „Mikołajowe sanie” – muz. M. Stryja, słowa U. Kogut.
   1. nauka piosenki,
   2. rytmiczna gra na instrumentach perkusyjnych,
   3. zabawa w zaprzęgi – reakcja, ze zmianą ustawienia, na zwrotkę lub refren piosenki.
  1. „Przybierzeli do Betlejem” – kolęda.
   1. nauka kolędy,
   2. wspólne kolędowanie.

  STYCZEŃ

  1. „Dalej dzieci w szeregu” – muz. H. Bojarska, autor słów nieznany.
   1. nauka piosenki,
   2. zabawa z gestodźwiękami,
   3. zabawa: „Stań w szeregu” – kształcenie orientacji w przestrzeni.
  1. „Zimowa muzyka” – muz. K. Kwiatkowska, słowa J. Mackiewicz,.
  1. piosenka do słuchania,
  2. inscenizacja zgodnie z treścią piosenki,
  3. zabawa: „Wróble i bałwany” – reakcja na wysokie i niskie dźwięki.
  1. „Koci, koci łapci” – melodia popularna.
  1. nauka piosenki,
  2. śpiew solo,
  3. instrumentacja piosenki – trzy grupy instrumentów,
  4. zabawa: „Psy i koty” – reakcja na wolną i szybką muzykę,
  5. rytmiczna wyliczanka.

  LUTY

  1. „Na saneczkach” – muz. F. Leszczyńska, autor słów nieznany.
   1. nauka piosenki,
   2. zabawa z gestodźwiękami – poznanie możliwości dźwiękowych własnego ciała,
   3. zabawa: „Zaprzęgi” – współdziałanie w parze.
  1. „Tupu, tup po śniegu” – muz. T. Pabisiak, słowa A. Galica.
   1. nauka piosenki,
   2. ilustracja ruchowa zgodnie z treścią piosenki,
   3. zabawa: „Wrony i śnieg” – uwrażliwienie na dynamikę.

  MARZEC

  1. „Rękawiczki i czapki” – muz. T. Pabisiak, słowa A. Galica.
   1. nauka piosenki,
   2. instrumentacja piosenki,
   3. inscenizacja pt. „Uciekaj zimo” – zgodnie z treścią piosenki.
  1. „Zabawa w pociąg” – muz. M. Mietłow, słowa polskie N. Kuczyńska.
   1. nauka piosenki,
   2. zabawa taneczna: 1 – zwrotka, dzieci jadą „pociągiem” po całej sali.

  2 – zwrotka, klaszczą rytm piosenki.
  3 – zwrotka, dobierają się parami i tańczą z partnerem w kółeczku,

   1. zabawa: „Uwaga stacja” – elementy pantomimy,
   2. zabawa: „Ruszaj – stój” – ćwiczenie szybkiej reakcji na zmiany dynamiczne.

  KWIECIEŃ

  1. „Zajączki” – muz. K. Kwiatkowska, słowa W. Broniewski.
   1. nauka piosenki,
   2. zabawa ; „Zajączki i dzieci” – wynikająca z treści piosenki,
   3. zabawa: „Zając i wilk” – uwrażliwienie na barwę dźwięku,
   4. ćwiczenie gimnastyczne – skoki zajęcze.
  1. „Wiosenny bal” – piosenka angielska, słowa polskie J. Mackiewicz.
   1. nauka piosenki,
   2. taniec parami i osobno – zróżnicowanie ruchu podczas melodii zwrotki i refrenu,
   3. zabawa: „Owady” – trzy grupy owadów: grube bąki, chude świerszcze i Pszczółki Maje reagują, na odpowiednią dla swojej grupy, muzykę.
  1. „Tańcz ze mną siostrzyczko” – piosenka holenderska, słowa polskie H. Januszewska.
   1. nauka piosenki,
   2. taniec parami po obwodzie koła.

  MAJ

  1. „Z górki” – muz. i słowa M. Cukierówna.
   1. nauka piosenki,
   2. ilustracja ruchowa,
   3. gra na instrumentach perkusyjnych nad głową lub przy podłodze – zgodnie z treścią piosenki,
   4. przygotowanie programu artystycznego na Dzień Matki.
  1. „Bukiet” – muz. K. Kwiatkowska, słowa J. Mackiewicz.
   1. nauka piosenki,
   2. taniec z rekwizytami,

  CZERWIEC

  1. „Wycieczka” – muz. A. Hundziak, słowa E. Żukowska.
   1. nauka piosenki,
   2. taniec ze wskazywaniem osób: ty, ja, on.
  1. „Murzynek” – melodia popularna
  1. nauka piosenki,
  2. układ ruchowy z elementami pantomimy.
  1. „Wojtaszek” – muz. R. Gnus, słowa J. Porazińska.
  1. nauka piosenki,
  2. zabawa: „Muchy i bąki” – uwrażliwienie na wysokość dźwięku,
  3. zabawa: „Muchy, bąki i niedźwiedź” – reakcja na barwę instrumentów perkusyjnych,
  4. ćwiczenie gimnastyczne: „Dotknij nogą do nosa, ucha…”.

  ZAŁOŻENIA ROCZNE DLA GRUPY DZIECI 4 – letnich.

  1. WRZESIEŃ
  1. „W tańcu najweselej”
   • integracja grupy,
   • orientacja w przestrzeni,
   • umiejętność tworzenia kółek 2,3,4 – osobowych,
   • ćwiczenie szybkiej reakcji.
  1. Pluszowy zając”
   • ćwiczenie gimnastyczne – wzmocnienie mięśni ramion, pleców i nóg,
   • rozbudzenie wyobraźni.
    1. „Kolorowa jesień”
   • posługiwanie się rekwizytami,
   • rozbudzenie wyobraźni,
   • poznanie możliwości przestrzennych swojego ciała.
  1. PAŹDZIERNIK
  1. „Już październik”
  • instrumentacja – rozpoznawanie barwy instrumentów

  perkusyjnych,

  • analiza budowy formalnej utworu.
  1. „A czy wy tak potraficie?”
  • koordynacja słuchowo – ruchowa,
  • wzmocnienie mięśni brzucha.
  1. „Dwa kasztany”
  • uwrażliwienie na wysokość dźwięku,
  • improwizacja ruchowo –dźwiękowa,
  • ćwiczenie szybkiej reakcji.
   1. LISTOPAD
    1. „Jesienna orkiestra”
  • uwrażliwienie na dynamikę,
  • elementy pantomimy,
  • orientacja w przestrzeni.
    1. „Pająk i muchy”
  • ćwiczenia słuchowe,
  • ćwiczenie szybkości.

  c) „Barbórkowa orkiestra”

  • poznanie możliwości ruchowych i dźwiękowych swojego ciała.

  4. GRUDZIEŃ
  a) „Koziorajka”

  • nauka tańca
  • koordynacja słuchowo – ruchowa.

  b) „Kaczka pstra”

  • uwrażliwienie na nastrój piosenki,
  • ćwiczenie szybkiej reakcji,
  • posługiwanie się rekwizytami.

  c) „Pójdźmy wszyscy do stajenki”

  • wspólne kolędowanie.

  5. STYCZEŃ
  a) „Przyszedł nocą miś”

  • orientacja w przestrzeni,
  • uwrażliwienie na artykulację dźwięków.

  b) „U mojej babusi”

  • improwizacja ruchowa.

  c) „Wybuduję śliczny domek”

  • integracja grupy,
  • ilustracja ruchowa,
  • przygotowanie programu artystycznego na Dzień Babci.

  6. LUTY
  a) „Roztropek”

  • posługiwanie się rekwizytami,
  • zagospodarowanie przestrzeni.

  b) „Wdech i wydech”

  • ćwiczenia oddechowe.

  7. MARZEC
  a) „Tu mam ręce”

  • autooriętacja,
  • gestodźwięki,
  • śpiew solo i w duetach.

  b) „Zając malowany”

  • orientacja w przestrzeni,
  • koordynacja ruchowa,
  • ćwiczenie szybkiej reakcji.

  8. KWIECIEŃ
  a) „Gawron”

  • uwrażliwienie na dynamikę,
  • elementy pantomimy.

  b) „Konik polny”

  • instrumentacja,
  • improwizacja ruchowa.

  c) „Siedmiokroczek”

  • nauka tańca.

  9. MAJ
  a) „Najlepiej jest u mamy”

  • śpiew solo.

  b) „W kapeluszu mego taty”

  • śpiew z podziałem na role.

  c) „Trzej kosmici”

  • przygotowanie repertuaru na Dzień Matki.

  10. CZERWIEC
  a) „Biegnie myszka na paluszkach”

  • ćwiczenie szybkiej reakcji,
  • ćwiczenie uwagi słuchowej,
  • współdziałanie w parze.

  b) „Niedźwiadki – niejadki”

  • posługiwanie się rekwizytami,
  • uwrażliwienie na wysokość dźwięków.

  REALIZACJA ZAŁOŻEŃ W KOLEJNYCH MIESIĄCACH.

  WRZESIEŃ

  1. „W tańcu najweselej” – piosenka z wysp Bahama, słowa polskie A. Bernat.
  1. nauka piosenki,
  2. zabawa integracyjna: „Zaproszenie do tańca”,
  3. zabawa taneczna z wykorzystaniem ustawienia w kółka 2,3,4 – osobowe,
  4. ćwiczenie szybkiej reakcji: na hasło „Dwójki” – dzieci tworzą pary, „Trójki” – kółka trzyosobowe, „Koło” – wszyscy wiążą koło.
  1. „Pluszowy zając” – piosenka norweska, słowa polskie A. Bernat.
  1. nauka piosenki,
  2. ćwiczenie gimnastyczne: skoki zajęcze, czworakowanie, unoszenie i opuszczanie ramion,
  3. ilustracja piosenki wg treści piosenki
  4. teatrzyk z pluszowymi zabawkami.
  1. „Kolorowa jasień” – muz. i słowa J. Stadnicka.
  1. nauka piosenki,
  2. zabawa: „Pani jesień” – posługiwanie się rekwizytami,
  3. zabawa: „Liście duże jak kałuże” – tworzenie figur ze swojego ciała

  PAŹDZIERNIK

  1. „Już październik” – piosenka rumuńska, słowa polskie P. Szylberg.
   1. nauka piosenki,
   2. zabawa: „Tańczący sad” – zgodnie z treścią piosenki,
   3. zabawa: „Październik – czarodziej” – z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych.
  1. „A czy wy tak potraficie?” – muz. J. Wasowski, słowa J. Kierst.
  1. nauka piosenki,
  2. ćwiczenie gimnastyczne „Chodzi mucha po suficie” – wzmacniające mięśnie brzucha,
  3. zabawa: „Jakie to zwierzę” – koordynacja słuchowo – wzrokowa.
  1. „Dwa kasztany” – muz. J. Stadnicka, słowa J. Stadnicka, Z. Ciechan.
  1. nauka piosenki,
  2. zabawa: „Kasztan w górę, kasztan w dół” – uwrażliwiająca na wysokość dźwięków,
  3. gra na kasztanach,
  4. zabawa: „Zbieranie kasztanów” – reakcja na hasła słowne: „Idź!, Stój!, Biegnij!, Podnieś!”

  LISTOPAD

  1. „Jesienna orkiestra” – muz. U. Smoczyńska, słowa K. Majewska.
   1. nauka piosenki,
   2. zabawa: „Zwierzęta” – naśladowanie ruchem zwierząt występujących w piosence,
   3. układ ruchowy z podziałem na role – inscenizacja,
   4. zabawa: „Lekko – ciężko” – uwrażliwienie na dynamikę.
  1. „Pająk i muchy” – muz. A. Szaliński, słowa H. Ożogowska.
  1. nauka piosenki,
  2. ćwiczenie słuchowe „Co mówią muchy?”
  3. zabawa: „Pająk i muchy” – ćwiczenie szybkości.
  1. „Barbórkowa orkiestra”
  1. nauka piosenki,
  2. śpiew z gestodźwiękami

  GRUDZIEŃ

  1. „Koziorajka” – śląska piosenka ludowa.
   1. nauka piosenki,
   2. układ taneczny.
  1. „Kaczka pstra” – pastorałka.
   1. nauka pastorałki,
   2. śpiew z wykorzystaniem pacynek,
   3. ilustracja ruchowa zgodnie z treścią piosenki.
  1. „Pójdźmy wszyscy do stajenki”
   1. wspólne kolędowanie.

  STYCZEŃ

  1. „Przyszedł nocą miś” – muz. U. Smoczyńska – Nachtman, słowa H. Bechlerowa
   1. nauka piosenki,
   2. układ ruchowo – przestrzenny z elementami: rząd, koło, trzyosobowe kółka,
   3. zabawa: „Bałwanki tańczą” – reakcja na artykulację.
  1. „U mojej babusi” – białoruska melodia ludowa.
  1. nauka piosenki,
  2. ilustracja ruchowa.
  1. „Wybuduję śliczny domek” – melodia popularna.
  1. nauka piosenki,
  2. ilustracja ruchowa,
  3. zabawa: „Budujemy dom” – zabawa w zespołach.

  LUTY

  1. „Roztropek” – muz. i słowa J. Stadnicka
   1. nauka piosenki,
   2. zabawa z chustkami pt. „Roztropek”
   3. taniec z chustką
   4. zabawa: „W dół i w górę” – zagospodarowanie przestrzeni.
  1. „Wdech i wydech” – muz. T. Prejzner, słowa K. Zuchora.
   1. nauka piosenki,
   2. ćwiczenie prawidłowego oddychania,
   3. wyścigi piłeczek pingpongowych – piłeczki wprawiane są w ruch dmuchnięciem.

  MARZEC

  1. „Tu mam ręce” – muz. J. Stadnicka, słowa J. Stadnicka, A. Hann.
  1. nauka piosenki,
  2. śpiew ze wskazywaniem poszczególnych części ciała i wykonywaniem czynności określonych tekstem,
  3. śpiew z gestodźwiękami,
  4. śpiew solo i w duetach.
  1. „Zając malowany” – muz. B. Kolago, słowa D. Gellner.
  1. nauka piosenki,
  2. zabawa taneczna „Zające”,
  3. zabawa z kubeczkami – podczas refrenu dzieci wygrywają rytm na kubeczkach.

  KWIECIEŃ

  1. „Gawron” – muz. F. Rybicki, słowa H. Januszewska.
  1. nauka piosenki,
  2. zabawa przy piosence z podziałem na role,
  3. zabawa „Wróble i wrony” – uwrażliwienie na dynamikę,
  4. zabawa „Zbieramy ziarenka” – ćwiczenie szybkiej reakcji.
  1. „Konik polny” – muz. A. Stadnicki, słowa H. Januszewska.
  1. nauka piosenki,
  2. zabawa taneczna z klaskaniem na słowa „hop, hop”,
  3. inscenizacja ruchowa z podziałem na role – naśladowanie czynności owadów,
  4. „Kapela” – gra na instrumentach perkusyjnych z podziałem na zespoły.
  1. „Siedmiokroczek” – melodia popularna, słowa A. Kamińska.
  1. nauka tańca „Siedmiokroczek”.

  MAJ
  1. „Najlepiej jest u mamy” – muz. A. Żalski, słowa L. Konopiński.

  1. nauka piosenki,
  2. śpiew solo.
  1. „W kapeluszu mego taty” – muz. T. Pabisiak, słowa A. Galica.
  1. nauka piosenki,
  2. śpiew z podziałem na role dziewczęcą i chłopięcą.
  1. „Trzej kosmici” – muz. S. Marciniak, słowa S. Karaszewski.
  1. nauka piosenki,
  2. przygotowanie programu artystycznego na Dzień matki.

  CZERWIEC

  1. „Biegnie myszka na paluszkach” – muz. W. Rudziński, słowa S. Karaszewski.
  1. nauka piosenki,
  2. zabawa „Myszki i pułapka” – reagowanie na ciszę w muzyce,
  3. zabawa „Słuchaj, kocie!” – ćwiczenie uwagi słuchowej,
  4. zabawa „Łap parę!” – orientacja w przestrzeni.
  1. „Niedźwiadki – niejadki” – muz. B. Kolago, słowa S. Karaszewski.
  1. nauka piosenki,
  2. zabawa „Człapiące misie” – zabawa z obręczami,
  3. zabawa „Misie i pszczółki” – reakcja na wysokość dźwięków.

  ZAŁOŻENIA ROCZNE DLA GRUPY DZIECI 5-letnich.

  1. WRZESIEŃ.
  1. „Karuzela z imionami”
  • integracja grupy,
  • improwizacja słowno-muzyczna.
  1. „Ogórek
  • orientacja w przestrzeni.
  1. „Jeż”
  • uwrażliwienie na barwę dźwięku,
  • poruszanie się w kole.
  1. „Krakowiaczek”
  • nauka tańca krakowiaka,
  • analiza budowy formalnej utworu.
  1. PAŹDZIERNIK.
  1. „W kasztanowym mieście”
  • ćwiczenia dykcji.
  1. „Spacer po dywanie”
   • uwrażliwienie na wysokość dźwięku,
   • analiza budowy formalnej utworu.
  1. „Piosenka kreta Cezarego”
  • orientacja w przestrzeni.
  1. „Taniec norweski” E.Griega
  • aktywne słuchanie muzyki,
  • budowa utworu ABA.
  1. LISTOPAD.
   1. „Wietrzyk, wiatr i wicher”
  • ćwiczenia oddechowe,
  • uwrażliwienie na tempo i dynamikę,
  • orientacja w przestrzeni.
   1. „Każdy miesiąc kolor ma”
  • uwrażliwienie na nastrój piosenki.
  1. „Co się ptakom śni”
  • budowa formalna utworu odczytywana przez nastrój piosenki.
  1. „Barbórkowa orkiestra”
  • ukazanie możliwości dźwiękowych własnego ciała.
  1. GRUDZIEŃ.
   1. ”Grozik”
  • taniec regionalny.
   1. „Piosenka Świętego Mikołaja”
  • elementy pantomimy.
   1. „Grająca choinka”
  • ćwiczenia uwrażliwiające na poczucie czasu.
   1. „Lulajże Jezuniu”, „Dzisiaj w Betlejem”
  • wspólne kolędowanie.
  1. STYCZEŃ.
   1. „Imieniny lalki”
  • improwizacja ruchowa.
   1. „Święto”
  • ćwiczenie pamięci.
   1. „Styczniowe podarunki”
  • poczucie metrum na 4 i na 3.
   1. „Popołudnie z babcią”
  • przygotowanie programu artystycznego na Dzień Babci.
  1. LUTY.
  1. „Zwierzęta zimą”
  • uwrażliwienie na artykulację dźwięku.
  1. „Buch w śnieżny puch”
  • osłuchanie z wartością rytmiczną: ‘ósemka’,
  • wyczuwanie mocnej części taktu.
  1. „Śnieżne lego”
  • nauka tańca – walc,
  • poczucie czasu.
  1. MARZEC.
  1. „Artysta marzec”
  • poczucie czasu.
  1. „Polka wiosenna”
  • taniec z elementami polki.
  1. „Pieczenie ciasta”
  • poczucie metrum w takcie na 2.
  1. „Niegrzeczna myszka”
  • taniec w kołach współśrodkowych,
  • ćwiczenie stóp.
  1. KWIECIEŃ.
  1. „Dobre zwyczaje”
  • śpiew solo i w duetach,
  • improwizacja słowno-muzyczna.
  1. „Śpiewaj tak, jak on”
  • zagadki słuchowe.
  1. „Konik polny”
  • elementy pantomimy,
  • ćwiczenie spostrzegawczości.
  1. „Wielkanocne zabawy”
  • ćwiczenia zręcznościowe.
  1. MAJ.
  1. „Kujawiak dla przedszkolaka”
  • taniec o charakterze kujawiaka.
  1. „Tańcząca piłka”
  • posługiwanie się rekwizytami – piłką.
  1. „Cztery mamy”
  • dialogi ruchowe.
  1. „Mama w kuchni”
  • przygotowanie repertuaru na Dzień Matki.
  1. CZERWIEC.
  1. „W jagodowym lesie”
  • orientacja w przestrzeni.
  1. „Kaczka”
  • ćwiczenia ortofoniczne,
  • aktywne słuchanie muzyki.
  1. „Koza brodę ma”
  • ćwiczenie spostrzegawczości,
  • kanon.
   1. „Pożegnalna piosenka”
    • zagadki muzyczne.

  REALIZACJA ZAŁOŻEŃ W KOLEJNYCH MIESIĄCACH.
  WRZESIEŃ

  1. „Karuzela z imionami”- muz. Z. Ciechan, słowa A. Bernat.
  1. Nauka piosenki.
  2. Zabawa ruchowa – do karuzeli dochodzą kolejno dzieci, które podają swoje imiona.
  3. Zabawa „Karuzela” – na sygnał słowny „karuzela!”, dzieci zmieniają położenie w stosunku do liny, którą trzymają.
  4. Nauka rymowanki „Hej kolego jak masz na imię?”
  5. Zabawa ruchowa ze szybką zmianą partnerów.
  6. Śpiewanie swoich imion.
  1. ”Ogórek” – muz. J. Kukulski, słowa D. Gellner.
  1. Nauka piosenki.
  2. Śpiewanie z gestodźwiękami.
  3. Ilustracja ruchowa.
  4. „W ogrodzie” – zabawa z warzywami: ogórkiem, marchewką i cebulą doskonaląca orientację w przestrzeni
  5. Zabawa „Mozaiki” – komponowanie obrazków z dzieci i warzyw.
  1. ”Jeż” – muz. J. Świder, słowa D. Graj.
  1. Nauka piosenki.
  2. Zabawa ruchowa na obwodzie koła.
  3. Zabawa „Jeż śpi” – ćwiczenie inhibicyjno-incytacyjne.
  4. Nauka rymowanki „Idzie sobie jeż”.
  5. Ilustracja ruchowa rymowanki.
  6. Wykonanie z gestodźwiękami.
  7. Recytacja z podziałem na:
  • wersy,
  • wyrazy,
  • sylaby.
  1. ”Krakowiaczek” – muz. J. Świder, słowa E. Śnieżkowska-Bielak.
  1. Nauka piosenki.
  2. Cwał boczny parami na obwodzie koła.
  3. Nauka tańca krakowiaka.
  4. Układanie z kolorowych woreczków i piłek budowy piosenki pt. ”Krakowiaczek”, z uwzględnieniem liczby zwrotek i refrenów.

  PAŹDZIERNIK

  1. „W kasztanowym mieście” – muz. A. Markiewicz, słowa D. Gellner.
  1. Nauka piosenki.
  2. Zabawy z liśćmi i kasztanami – reagowanie na poszczególne polecenia nauczyciela np. bierzemy 2 kasztany i 1 liść!, odkładamy 1 kasztan! itp..
  3. Ilustracja ruchowa w ustawieniu po 3 osoby w kółeczku.
  4. Kląskanie – ćwiczenie dykcji.
  5. Instrumentacja kasztanami, żołędziami, liśćmi, bębenkami, grzechotkami.
  1. „Spacer po dywanie” – muz. K. Kwiatkowska, słowa D. Gellner.