• Przedszkole Niepubliczne "Kubusia Puchatka"
 • 32 2182116
 • ul. Hetmańska 1, 43-100 Tychy
 • Program Profilaktyczny

  Program profilaktyczny Krainy Puchatka w Tychach

  CEL GŁÓWNY
  Wychowanie dziecka do bezpiecznego i zdrowego stylu życia.

  CELE OGÓLNE:

  1. Tworzenie warunków sprzyjających bezpieczeństwu dzieci i zachowaniu

  ich zdrowia.

  2. Kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

  3. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej

  aktywności ruchowej dziecka, a przez to rozwijanie jego sprawności

  fizycznej.

  DZIECKO:

  · wie, rozumie i dba o bezpieczeństwo własne i innych w aspekcie fizycznym i psychicznym
  · dba o higienę osobistą i otoczenia

  · rozumie zasady bezpieczeństwa, higieny i kultury bycia oraz zachowania i stosuje je

  DOKUMENTOWANIE

  · raz w roku (maj) ewaluacja programu wychowawczego (ankieta dla rodziców i nauczycieli)
  · opracowanie przykładowych scenariuszy zajęć do wybranych tematów
  · realizacja zaplanowanych spotkań z rodzicami – protokoły wspólnych spotkań i notatki z indywidualnych rozmów
  · szkolenie pracowników przedszkola dotyczące prawidłowego postępowania w czasie zagrożeń
  · rozkład dnia, zapisy w dzienniku, zeszyt wyjść, instrukcje
  · arkusz hospitacji diagnozującej

  FORMY REALIZACJI

  I. Organizacja pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z zasadami zdrowia i higieny.

  Środki i sposoby realizacji:

  1. Ramowy rozkład dnia dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci.

  2. Żywienie dzieci zgodne z zasadami racjonalnego odżywiania.

  3. Wyposażenie przedszkola sprzyjające prawidłowemu rozwojowi dziecka.

  4. Dodatkowe formy zajęć dostosowane do potrzeb wychowanków.

  5. Skuteczne organizowanie działań profilaktycznych.

  Przewidziane efekty:

  1. Prawidłowy rozwój dziecka pod względem fizycznym i psychicznym.

  2. Dieta dzieci urozmaicona, uregulowane pory posiłków.

  3. Sprzęt i pomoce dydaktyczne bezpieczne i umożliwiające realizację zadań profilaktycznych.

  4. Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych (j. angielski, rytmika, gimnastyka ogólnorozwojowa,język francuski, hokej, basen,oraz w kółkach zainteresowań (szachy , kółko plastyczne, kółko teatralno- taneczne).

  5. Prowadzenie zajęć przez logopedę.

  6.Pomoc psychologa

  II. Bezpieczeństwo dziecka na terenie placówki.

  Środki i sposoby realizacji:

  1. Poznanie rozkładu pomieszczeń przedszkolnych i zasad poruszania się po nich.

  2. Korzystanie z zabawek i sprzętu ogrodowego zgodnie z ustalonymi

  regułami.

  3. Umiejętne korzystanie z różnorodnych materiałów, przyborów, narzędzi i różnych urządzeń.

  4. Zgłaszanie nauczycielce dolegliwości, skaleczeń.

  5. Znajomość imienia, nazwiska, adresu zamieszkania i numeru telefonu.

  6. Samodzielne ocenianie własnych zachowań oraz zachowań innych pod

  względem bezpieczeństwa.

  Przewidziane efekty:

  1. Poruszanie się na terenie przedszkola zgodnie z ustalonymi zasadami

  bezpieczeństwa.

  2. Bezpieczne korzystanie z zabawek, sprzętu ogrodowego, materiałów,

  przyborów i narzędzi.

  3. Sygnalizowanie zauważonego niebezpieczeństwa (skaleczenia, złe

  samopoczucie).

  4. Posługiwanie się własnym imieniem, nazwiskiem, adresem

  zamieszkania.

  III. Bezpieczeństwo poza terenem przedszkola.

  Środki i sposoby realizacji:

  1. Znajomość podstawowych zasad wychowania komunikacyjnego

  2. Zachowanie ostrożności w nieznanych środowiskach przyrodniczych.

  3. Samodzielne ocenianie własnych zachowań i zachowań innych pod

  względem bezpieczeństwa.

  4. Zachowanie ostrożności w kontaktach z obcymi.

  5. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu

  bezpieczeństwu.

  Przewidziane efekty:

  1. Poruszanie się po ulicy zgodnie z zasadami ruchu drogowego dla pieszych, znaków ostrzegawczych i sygnalizacji świetlnej.

  2. Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji.

  3. Stosowanie różnorodnych elementów odblaskowych.

  4. Korzystanie w sposób bezpieczny z podstawowego sprzętu sportowego.

  5. Unikanie zabaw w pobliżu tras komunikacyjnych.

  6. Rozumienie zakazu spożywania nieznanych, owoców roślin, grzybów czy

  pokarmów nieznanego pochodzenia oraz zbliżania się do nieznanych

  zwierząt.

  7. Obsługiwanie w obecności dorosłych prostych urządzeń technicznych.

  8.Unikanie zabawy zapałkami, rozpalania ognisk w lesie mogących być

  przyczyną pożaru.

  9. Przestrzeganie zakazu zabawy lekarstwami, środkami chemicznymi i

  innymi nieznanymi przedmiotami.

  10. Zachowanie ostrożności w kontaktach z osobami obcymi np. nie

  przyjmowanie od nich prezentów, pokarmów, odmawianie pójścia na

  spacer, nie otwieranie drzwi nieznajomym, przestrzeganie zakazu

  wsiadania do pojazdów osób nieznajomych.

  11. Nie oddalanie się bez zgody i wiedzy dorosłych.

  12. Bezzwłoczne opuszczenie miejsca zagrażającego bezpieczeństwu (np.

  pożar – poinformowanie o tym osoby dorosłej).

  13. Umiejętne zachowanie w razie zgubienia się w tłumie, w sklepie, na

  imprezie zorganizowanej np.urodziny

  IV. Higiena i zdrowie dziecka

  Środki i sposoby realizacji:

  1. Dbałość o czystość osobistą.

  2. Umiejętność zaspokajania potrzeb fizjologicznych.

  3. Opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia.

  4. Dbałość o higienę układu nerwowego.

  5. Podkreślenie ruchu na powietrzu jako stymulatora prawidłowego rozwoju.

  6. Kształtowanie prawidłowej postawy dziecka.

  7. Przeciwdziałanie chorobom.

  8. Dbałość o środowisko jako podstawowy czynnik wpływający na zdrowie

  dziecka.

  Przewidziane efekty:

  1. Prawidłowe mycie zębów, twarzy i rąk.

  2. Dbanie o higienę własnego ciała i schludny wygląd.

  3. Samodzielne i kulturalne korzystanie z toalety.

  4. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami, przezwyciężanie uprzedzeń

  do niektórych potraw.

  5. Spożywanie posiłków o określonej porze z uwzględnieniem dużej

  ilości warzyw i owoców jako źródła witamin.

  6. Utrzymanie czystości w trakcie jedzenia.

  7. Unikanie hałasu i jego wszczynania.

  8. Radzenie sobie z emocjami.

  9. Udział w zabawach ruchowych w sali i na powietrzu.

  10. Dostosowanie ubioru odpowiedniego do pogody i pory roku.

  11. Częste przebywanie na powietrzu o każdej porze roku.

  12. Udział w gimnastyce – rozwijanie sprawności ruchowej i fizycznej.

  13. Rozumienie potrzeby stosowania profilaktyki zdrowotnej ( szczepienia

  ochronne, wizyty u stomatologa, pediatry i innych specjalistów).

  14. Unikanie kontaktu bezpośredniego z osobą chorą.

  15. Utrzymywanie porządku w sali, ogrodzie, w najbliższym otoczeniu.

  16. Hodowanie roślin, dbanie o zwierzęta.

  17. Przestrzeganie ochrony przyrody.

  SPOSOBY REALIZACJI:

  – wycieczki

  – pogadanki

  – tworzenie kontraktów i regulaminów dla dzieci

  – spotkanie z policjantem

  – gry dydaktyczne (multimedialne)

  – opracowanie wewnętrznych regulaminów korzystania ze sprzętów, z pomieszczeń i placu zabaw oraz regulaminu wycieczek

  – ćwiczenia ewakuacyjne

  – spotkanie ze strażakiem

  – wykorzystanie pomocy dydaktycznych

  – szkolenie pracowników

  – zapraszanie gości

  – teatrzyki

  – literatura

  – współpraca z rodzicami

  – zabawy na świeżym powietrzu

  – spotkanie z pielęgniarką

  – różne formy aktywnego wypoczynku np. wycieczka, zabawa w ogrodzie

  – właściwy dobór krzeseł i stołów

  – pełnienie przez dzieci dyżurów