• Przedszkole Niepubliczne "Kubusia Puchatka"
 • 32 2182116
 • ul. Hetmańska 1, 43-100 Tychy
 • Koncepcja pracy przedszkola

  Koncepcja pracy przedszkola.

  Cele strategiczne:

  Przedszkole we wszystkich formach swej działalności nastawione jest na:

  · wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień i kształtowaniu czynności intelektualnych niezbędnych w codziennym życiu i dalszej edukacji.

  · wychowywać dzieci tak, aby jak najlepiej orientowały się w tym co jest dobre a co złe,

  · kształtować u dzieci odporność emocjonalną, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych , włącznie z sytuacją porażki,

  · rozwijać umiejętności społeczne, które warunkują poprawność relacji dziećmi i dorosłymi,

  · stwarzać warunki rozwoju dzieciom o zróżnicowanych możliwościach i umiejętnościach,

  · poszerzać wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym, technicznym,

  · rozwijać umiejętności logicznego rozumowania i prezentowania w sposób zrozumiały dla innych swoich opinii ,

  · kształtowanie postawy „zdrowego stylu życia”,

  · rozwijanie sprawności fizycznej i ruchowej,

  · wprowadzanie dzieci w świat sztuki i rozwijanie umiejętności prezentowania obserwowanej rzeczywistości , odczuć poprzez różne formy ekspresji twórczej,

  · kształtowanie poczucie przynależności społecznej i narodowej

  Wizja:

  stworzenie warunków wychowawczych i edukacyjnych do jak najlepszego rozwoju każdego dziecka będącego pod opieką naszego przedszkola oraz przygotowania do podjęcia nauki na dalszych etapach edukacji. Wychowywać w ścisłej współpracy z rodzicami dzieci przejawiające optymistyczne cechy charakteru, takie jak : empatia, dobroć, życzliwość, otwartość, zaradność, samodzielność, wiara we własne możliwości. Współpracować z rodzicami w tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego dzieciom świata.

  Misja:

  · Zapewniamy warunki do wszechstronnego rozwoju dzieci na miarę ich potrzeb i możliwości.

  · Uczymy wrażliwości na potrzeby innych.

  · Wyrównujemy szanse edukacyjne wszystkich dzieci.

  · Szanujemy i przestrzegamy Prawa Dziecka.

  · Każde dziecko jest dla nas ważne, kochane i traktowane podmiotowo.

  · Pomagamy dzieciom w pozytywnym rozumieniu siebie , innych i świata.

  · Prowadzimy edukację proekologiczną i prozdrowotną, wyrabiamy u dzieci nawyki higieniczne, zdrowotne, ekologiczne

  · Jesteśmy otwarci na propozycje i współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym

  · Służymy pomocą w razie trudności wychowawczych.

  · Przywiązujemy dużą wagę do świąt rodzinnych,poznajemy i kultywujemy tradycje z różnych regionów naszego kraju

  · Zapewniamy potrzebę swobodnej i bezpiecznej zabawy

  · Organizujemy różnorodne i atrakcyjne zajęcia:wycieczki, wyjazdy do kina i teatrów, pikniki, spotkania z ciekawymi ludźmi, uroczystości przedszkolne.

  ZASOBY LUDZKIE

  · Wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna – nauczyciele grup

  · Logopeda

  · Przyjazna kadra administracyjno – obsługowa.

  · Instruktorzy o wysokich kwalifikacjach do zajęć dodatkowych: szachy, teatr tańca i ruchu, anglorytmiki, rytmiki, gimnastyki.

  ZASOBY MATERIALNE:

  · Sale bogato wyposażone w zabawki i pomoce dydaktyczne sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka

  · Budynek przedszkola jest na bieżąco remontowany i modernizowany.

  · Dobrze wyposażony i bezpieczny ogród przedszkolny